Echtheidskenmerken van Nederlandse documenten voor vreemdelingen

Choose Language
gb nl

Model 1997

A: Vergunning tot vestiging

1997_A_thumb.jpgDeze vergunning werd verstrekt aan vreemdelingen die zich voor onbepaalde duur in Nederland hadden gevestigd. Een vreemdeling had recht op een vergunning tot vestiging als hij ten minste vijf jaar met een geldige verblijfstitel in Nederland had verbleven.

Het verblijfsdocument dat bij deze vergunning hoorde, moest om de vijf jaar worden vervangen.

Document werd uiterlijk 1 januari 2003 vervangen door model 2001 (type II).

B: Toelating als vluchteling

1997_B_thumb.jpgDeze vergunning werd verstrekt aan vreemdelingen die in Nederland als vluchteling werden erkend volgens het Vluchtelingenverdrag van Genève 1951 en als zodanig tot Nederland werden toegelaten. Vluchtelingen genoten bescherming in Nederland, zolang de slechte situatie in het land van herkomst voortduurde.

Het verblijfsdocument dat bij deze vergunning hoorde, moest om de vijf jaar worden vervangen.

Document werd uiterlijk 1 januari 2003 vervangen door model 2001 (type IV).

C: Vergunning tot verblijf voor onbepaalde duur

1997_C_thumb.jpgDeze vergunning werd tot 7 januari 1994 verstrekt aan vreemdelingen/gezinsleden (echtgeno(o)t(e) en kinderen beneden de leeftijd van achttien jaar) die feitelijk behoorden tot het gezin van een in Nederland wonende Nederlander, toegelaten vluchteling of houder van een vergunning tot vestiging. Deze status werd pas verstrekt na een jaar te hebben verbleven in Nederland op basis van een vergunning tot verblijf

Het verblijfsdocument dat bij deze vergunning hoorde, moest om de vijf jaar worden vervangen.

Document werd uiterlijk 1 januari 2003 vervangen door model 2001 (type II).

D: Vergunning tot verblijf

1997_D_thumb.jpgDeze vergunning werd verstrekt aan vreemdelingen die voor een beperkte duur in Nederland mochten verblijven. Ook kon deze vergunning worden verleend op grond van klemmende redenen van humanitaire aard.

Een vergunning tot verblijf was in de regel een jaar geldig en moest jaarlijks worden verlengd. In een beperkt aantal gevallen werd een vergunning voor vijf jaar afgegeven. Bij verlenging werd een nieuw document verstrekt.

Document werd uiterlijk 1 januari 2003 vervangen door model 2001 (type I, II of IV).

E: Verblijfskaart voor Gemeenschaps-onderdanen

1997_E_thumb.jpgEen verblijfsdocument van een onderdaan van een lidstaat van de EU/EER (E-document) werd verstrekt aan vreemdelingen uit de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Document werd uiterlijk 1 januari 2003 vervangen door model 2001 (type EU/EER).

F1, F2 en F3: Voorwaardelijke vergunning tot verblijf

1997_F_thumb.jpgDeze vergunning werd verstrekt aan vreemdelingen die geen vluchteling waren, maar die hier tijdelijk mochten verblijven zolang de gevaarlijke situatie in hun land van herkomst voortduurde.

Er waren drie varianten van het F-document. In het eerste jaar dat men recht had op deze vergunning kreeg men een F1-document. In het tweede jaar keeg men een F2 en in het derde jaar een F3-document. Als de vreemdeling daarna nog recht had op verblijf in Nederland kreeg men in de meeste gevallen een gewone verblijfsvergunning.

Document werd uiterlijk 1 januari 2003 vervangen door model 2001 (type III).